Regulamin rEKOnesans

Regulamin rEKOnesans

wtorek, 21 kwiecień 2015 23:02

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej rEKOnesans

 

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej rEKOnesans

 

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Niniejszy regulamin zwany daje "Regulaminem" określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej rEKOnesans uruchomionej na urządzeniach mobilnych. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 1422).

1.2.

Operatorem Aplikacji, usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług i administratorem danych osobowych jej użytkowników jest Fundacja Nasza Ziemia, z siedziba w Warszawie, zarejestrowana pod adresem 00-286 Warszawa, ul. Brzozowa 12/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez: Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000137164 zwana dalej Operatorem.

 

1.3.

Aplikację można pobrać z następujących sklepów:

a. Google Play

1.4.

Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług, jest bezpłatne. Koszty transmisji danych pokrywają użytkownicy Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi.

 

1.5.

Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Fundacji Nasza Ziemia lub osób trzecich.

 

1.6

Celem działania Aplikacji jest wspomożenie społecznego systemu monitoringu stan środowiska i zbieranie danych nt. Stanu czystości i gospodarki odpadami. Dane przekazywane za pośrednictwem Aplikacji zostaną wykorzystane do przygotowania przez Operatora raportu nt. stanu czystości i gospodarki odpadami w Polsce. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej oraz przekazy polskim gminom, bez podawania jakichkolwiek danych osób przesyłających dane za pośrednictwem Aplikacji.

 

2.

 

ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1.

Z Aplikacji mogą korzystać wszyscy użytkownicy urządzeń mobilnych typu smartfon, spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją ze sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2.

W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji system teleinformatyczny urządzenia mobilnego musi spełniać następujące wymagania techniczne:

a.Dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 2.3+,

2.3.

W celu korzystania z Aplikacji należy utworzyć konto użytkownika poprzez resjestrację lub integrację z kontem Facebook.

2.4

W celu korzystania z Aplikacji urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywną usługę GPS.

Dodatkowo do pełnego funkcjonowania potrzebne jest aktywne połączenie internetowe - stale lub okresowo.

3.

INTEGRACJA Z KONTEM FACEBOOK

3.1.

Aplikacja umożliwia integrację z kontem jej użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. Integracja taka nie jest jednak konieczna do korzystania z Aplikacji i pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

3.2.

Użytkownik Aplikacji w każdym czasie może ją zintegrować z własnym kontem na portalu społecznościowym Facebook, jak również w każdym czasie może usunąć tę integrację.

3.3.

Dodatkowym efektem połączenia przez konto na portalu Facebook jest pokazanie w Aplikacji imienia i nazwiska zalogowanego użytkownika wraz z jego awatarem. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook, nie są zapisywane w Aplikacji.

4.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1.

Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

4.2.

Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

 

a.korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

b.korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa doprywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

c.korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

4.3.

Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

5.1.

Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

5.2.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a.szkody będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,

b.szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;

c.usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

5.3.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystająurządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikomkorzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

6.

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

6.1.

Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminielub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

6.2.

W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

6.3.

Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

7.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1.

W celu zapewnienia działalności Aplikacji Operator przetwarza dane osobowe jej użytkowników.

7.2.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Aplikacji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

7.3.

Aplikacja wykorzystuje wyłącznie takie informacje dotyczące użytkowników Aplikacji, które są niezbędne dla zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania:

  • unikalny numer seryjny i lokalizacja urządzenia mobilnego, na którym użytkownik uruchomił Aplikację,

  • adres poczty elektronicznej,

  • imię użytkownika,

  • roku urodzenia

  • województwo w którym zamieszkuje użytkownik

7.4

Dane osobowe użytkowników Aplikacji Operator wykorzytuje dla potrzeb zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania,do zbierania danych statystycznych oraz do wysyłania informacji odnośnie kampanii "Sprzątanie świata – Polska". Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim lub poza obszar EOG

7.5.

Efektem połączenia z Aplikacją przez konto na serwisie Facebook jest pokazanie w Aplikacji imienia i nazwiska zalogowanego użytkownika . Te dane pozostają jednak wyłącznie w serwisie Facebook, nie są zapisywane w Aplikacji. Dodatkowo na głównej stronie profilu Użytkownika w serwisie Facebook będą mogły pojawiać się informacje o przebytej odległości w raz z Aplikacją po sporządzeniu raportu w Aplikacji.

7.6.

Użytkownicy Aplikacji mają prawo poprawiania, uzupełniania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Z powyższego uprawnienia użytkownicy Aplikacji mogą korzystać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym do usunięcia (zaprzestania przetwarzania) danych osobowych użytkownika Aplikacji obejmujących unikalny numer seryjny i lokalizację urządzenia mobilnego, na którym użytkownik uruchomił Aplikację,konieczne jest usunięcie Aplikacji z tego urządzenia.

7.7.

Aplikacja może używać danych dotyczących lokalizacji, dostarczanych przez API (Interfejs Programowania Aplikacji) urządzenia, w celu lokalizowania urządzenia. Funkcja lokalizacji urządzenia może zostać w dowolnym momencie wyłączona przez użytkownika w ustawieniach systemu.

8.

REKLAMACJE

8.1.

Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

8.2.

Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.

Ponadto reklamacja może zawierać imię i nazwisko użytkownika.

8.3.

W terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

9.

ZMIANY REGULAMINU i DOSTĘP DO REGULAMINU

9.1.

Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na dole strony głównej Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

9.2.

Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w serwisie internetowym sklepu oferującego Aplikację, na stronie internetowej www.naszaziemia.pl, sprzatanieswiata-polska.pl oraz w zakładce Ustawienia, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

10.2.

Regulamin podlega prawu polskiemu.